Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
ROZWOJU WSI KOŚMIDRY
( ze zmianami uchwalonymi w dniu 10.09.2017)
Kośmidry, dnia 10.09.2017

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kośmidry zwane dalej
Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach
(,Dz. U. 2015 , poz. 1393 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
3. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem
osób o celach niezarobkowych. Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa.
Działalność ta może być odpłatna lub nieodpłatna.
4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z
zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.
5. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Kośmidry w gminie Pawonków woj. śląskie
6. Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym, nabywa
osobowość prawną.
7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.
8. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w
zgodzie z obowiązującymi przepisami.
9. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
samym lub podobnym profilu działania.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
1.Celem Stowarzyszenia jest rozwój społeczno-kulturalny i gospodarczy wsi Kośmidry oraz
Gminy Pawonków a w szczególności:
a) Inicjowanie i wspieranie wszelkich przedsięwzięć społecznych, kulturalnych oraz
gospodarczych zmierzających do poprawy warunków życia społeczności lokalnej.
b) Działalność wspomagająca rozwój społeczności oraz wspólnot lokalnych
c) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób
d) Działania na rzecz nauki, edukacji, sportu, oświaty i wychowania,
e) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
f) Upowszechnienie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działań wspomagających rozwój demokracji
g) Działalność na rzecz krajoznawstwa, propagowanie turystyki lokalnej
h) Podtrzymywanie tradycji i kultury narodowej oraz lokalnej
i) Ochrona i promocja zdrowia
j) Działalność charytatywna
k) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
l) Promocja zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy
m) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
n) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i
za granicą
o) Promocja i organizacja wolontariatu
p) inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej,
q) propagowanie zdrowego stylu życia oraz krzewienie trzeźwości.
r) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka
2. Stowarzyszenie swe cele realizuje po przez:
a) Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na
projekty sprzyjające rozwojowi wsi Kośmidry oraz Gminie Pawonków,
b) współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami
naukowo-badawczymi, instytucjami kulturalnymi oraz organizacjami
pozarządowymi
c) współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i
zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
d) pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz
innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych
e) promocję prowadzonej przez członków działalności, pozyskiwanie inwestorów dla
realizowanych przez Członków i Stowarzyszenie wspólnych przedsięwzięć,
f) organizację szkoleń, seminariów, udział w wystawach, targach, oraz
prezentacjach,
g) organizowanie i finansowanie wycieczek oraz różnych form wypoczynku
h) budowa, remonty i doposażanie obiektów użyteczności publicznej
i) promowanie i wdrażanie działań w dziedzinie ekologii
j) współpraca z lokalną jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej celem poprawy
bezpieczeństwa,
k) inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić
osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do
stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu
na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna
stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do
władz tej jednostki.
4. Stowarzyszenie tworzą członkowie:
a) zwyczajni,
b) wspierający,
c) honorowi.
5. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
6. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
7. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
8. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
9. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
10. Członkowie honorowi są ustanawiani uchwałą Walnego Zebrania członków na wniosek
10 członków Stowarzyszenia.
11. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
12. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich.
13. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
14. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
15. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
16. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) skreślenia przez Zarząd:
 z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
 na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka
e) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
17. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
18. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
19. Kadencja władz.
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności
co najmniej ½ liczby członków.
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej
niż przez dwie kadencje.
20. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
21. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
22. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
23. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
24. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
25. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w
obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
26. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania statutu i jego zmian
c) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie budżetu,
f) uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej ,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
Rozdział V
Zarząd
27. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
28. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i
wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu.
29. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
30. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) wnioskowanie o rozwiązanie Stowarzyszenia
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
i) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających.
ROZDZIAŁ VI
KOMISJA REWIZYJNA
31. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
32. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, wybiera ze swego grona przewodniczącego,
zastępcę oraz sekretarza.
33. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz
zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium,
e) składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
Członków,
f) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu,
mogą jednak brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
34. W razie gdy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
uchwałą pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż połowę składu organu.
ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK I FUNDUSZE
35. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
d) odsetek bankowych i innych przychodów
36. Wszelkie środki pieniężne gromadzone są na koncie bankowym Stowarzyszenia oraz w
kasie
37. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
38. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
39. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie w tym Prezesa oraz jednego z wiceprezesów.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
40. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na wniosek Zarządu.
41. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz cel przeznaczania majątku Stowarzyszenia.
42. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.